ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ธ.ค. - 2014
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,479
  หนังสือออก106
  บันทึกภายใน9,752
  คำสั่งภายใน19
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม26
  เอกสารอื่นๆ46
รวม33,575

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
อนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตราการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ๒๕๕๘ ในระยะ ๓ เดือนแรก    [ งานสารบรรณ     2014-12-18 09:56:21   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
อนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตราการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ๒๕๕๘ ในระยะ ๓ เดือนแรก    [ งานสารบรรณ     2014-12-18 09:56:21   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขออนุญาตซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงฝึกงาน แผนกช่างยนต์    [ งานสารบรรณ     2014-12-18 09:01:58   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2014-12-11 19:21:14   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2014-12-11 19:21:14   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร (อ.สุริยันต์ พรหมคช)    [ งานสารบรรณ     2014-12-11 19:17:44   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ หอการค้าไทย หอการค้าเยอรมัน-ไทย และกลุ่มมิตรผล    [ งานสารบรรณ     2014-11-27 19:26:24   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ หอการค้าไทย หอการค้าเยอรมัน-ไทย และกลุ่มมิตรผล    [ งานสารบรรณ     2014-11-27 19:26:24   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
รื้อผนังกั้นห้องเรียน    [ งานสารบรรณ     2014-11-27 19:24:07   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ส่งสูจิบัตร การแข่งขัน ทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2014-11-26 17:49:49   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
แจ้งการใช้เกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557    [ งานสารบรรณ     2014-11-26 17:45:31   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขออนุญาตซ่อมเครื่องทำนำ้เย็นและจัดหาเครื่องทำน้ำเย็น    [ งานสารบรรณ     2014-11-24 17:32:52   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักอำนวยการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนบหนังสือเลขที่ 4869 เรื่อง แนวปฏิบัติการล้างบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างของปีเก่าฯ    [ งานสารบรรณ     2014-11-24 09:14:20   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักอำนวยการ
แนวปฏิบัติการล้างบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างของปีเก่า ผ่านระบบ GFMIS Web Online    [ งานสารบรรณ     2014-11-24 08:58:34   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท และที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว) ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท    [ งานสารบรรณ     2014-11-21 09:52:55   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด    [ งานสารบรรณ     2014-11-21 09:49:51   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่    [ งานสารบรรณ     2014-11-21 09:29:10   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2014-11-13 10:51:25   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำรวจข้อมูลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง    [ งานสารบรรณ     2014-11-13 10:48:22   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ประมาณค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2014-11-12 11:24:10   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2014-11-12 11:22:25   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งวาระการประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2014-11-12 11:00:41   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘     [ งานสารบรรณ     2014-11-09 09:29:46   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
สรุปข้อตกลงในการดำเนินประเพณีลอยกระทง    [ งานสารบรรณ     2014-11-09 09:25:18   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขออนุญาติจ้างครู อัตราจ้างในหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ    [ งานสารบรรณ     2014-11-03 08:19:33   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งเลื่อนกำหนดจัดวาน "สัปดาห์ของขัวญผลิตภัณฑ์อาชีวะ : Gift Festival ๒๐๑๕ "    [ งานสารบรรณ     2014-10-28 08:50:43   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2014-10-28 08:44:26   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน    [ งานสารบรรณ     2014-10-21 14:53:38   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๗)    [ งานสารบรรณ     2014-10-20 10:04:44   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
หนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย    [ งานสารบรรณ     2014-10-20 10:00:26   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125