ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
เม.ย. - 2014
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,187
  หนังสือออก105
  บันทึกภายใน9,631
  คำสั่งภายใน19
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม24
  เอกสารอื่นๆ46
รวม33,159

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 958 รายการ
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
  ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:53:24]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    [ งานสารบรรณ     2014-04-17 12:12:42   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    [ งานสารบรรณ     2014-04-17 12:12:42   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักความร่วมมือ
การจัดสรรเงินโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทสกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2014-04-17 12:10:40   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักความร่วมมือ
การจัดสรรเงินโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทสกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2014-04-17 12:10:40   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
การจัดสรรเงินโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทสกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2014-04-17 12:10:40   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
การจัดสรรเงินโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทสกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2014-04-17 12:10:40   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2554 -2556    [ งานสารบรรณ     2014-04-17 12:07:30   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2554 -2556    [ งานสารบรรณ     2014-04-17 12:07:30   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2554 -2556    [ งานสารบรรณ     2014-04-17 12:07:30   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ทำการชุมชนศรีสำราญ
ขอความอนุเคราะห์สถานที่ก่อสร้างสนามกีฬา    [ งานสารบรรณ     2014-04-17 10:54:41   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    [ งานสารบรรณ     2014-04-11 15:24:22   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    [ งานสารบรรณ     2014-04-11 15:24:22   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    [ งานสารบรรณ     2014-04-11 15:24:22   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ขอบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคาร    [ งานสารบรรณ     2014-04-11 09:15:28   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานเอกสารการพิมพ์      จาก อ.สาพิตา ไชยโยชน์
ขอความอนุเคราะห์เสริมกำแพงด้านหลังบริเวณบ้านพักข้าราชการ    [ งานสารบรรณ     2014-04-11 09:11:28   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก อ.กาญจนา ถามุลเลศ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมประตูห้องเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    [ งานสารบรรณ     2014-04-10 16:31:29   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
ขอส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบกำลังอัดคอนกรีต    [ งานสารบรรณ     2014-04-10 14:06:58   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
ขอส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบกำลังอัดคอนกรีต    [ งานสารบรรณ     2014-04-10 14:05:11   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก อ.ผไทรัฐ พันธุมาศ
ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องมุงหลังคาบ้านพักครู    [ งานสารบรรณ     2014-04-10 14:00:21   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
ขอส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบกำลังอัดคอนกรีต    [ งานสารบรรณ     2014-04-04 11:59:20   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
ขอส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบกำลังอัดคอนกรีต    [ งานสารบรรณ     2014-04-04 11:56:24   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำหรับรายการที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕    [ งานสารบรรณ     2014-04-04 11:49:58   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำหรับรายการที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕    [ งานสารบรรณ     2014-04-04 11:49:58   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูน
ขอส่งตัวอย่าง(หินคลุกพื้นทางเดิม/หิวคลุกเสริมใหม่)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 ต.ดูน เข้าทดสอบหาค่าคุณสมบัติของวัสดุและขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ออกสนามทดสอบความแน่นชั้นหินคลุก    [ งานสารบรรณ     2014-04-04 11:12:18   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างก่อสร้าง      จาก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
รายงานครุภัณฑ์ชำรุด แผนกวิชาช่างก่อสร้าง    [ งานสารบรรณ     2014-04-04 11:08:21   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก แผนกวิชาการบัญชี
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมพัดลมโคจร-และไฟฟ้าในห้องเรียน    [ งานสารบรรณ     2014-04-04 11:05:10   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    [ งานสารบรรณ     2014-04-03 08:48:44   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    [ งานสารบรรณ     2014-04-03 08:48:44   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ขออนุมัติจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์    [ งานสารบรรณ     2014-04-03 08:41:15   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ขออนุมัติจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์    [ งานสารบรรณ     2014-04-03 08:41:15   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125