ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
พ.ค. - 2016
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,277
  หนังสือออก107
  บันทึกภายใน10,032
  คำสั่งภายใน27
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม28
  เอกสารอื่นๆ46
รวม34,666

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ขอความอนุเคราะห์ผู้ชำนาญการด้สนระบบไฟฟ้าแรงสูงตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า    [ งานสารบรรณ     2016-05-26 08:39:01   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ขอความอนุเคราะห์ผู้ชำนาญการด้สนระบบไฟฟ้าแรงสูงตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า    [ งานสารบรรณ     2016-05-26 08:39:01   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2016-05-26 08:37:28   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2016-05-26 08:37:28   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การส่งมอบกิจการ ทรัพย์สินงบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ของสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-05-26 08:35:05   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การส่งมอบกิจการ ทรัพย์สินงบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ของสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-05-26 08:35:05   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การส่งมอบกิจการ ทรัพย์สินงบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ของสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-05-26 08:35:05   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ส่งหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย    [ งานสารบรรณ     2016-05-26 08:25:40   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
การโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-05-25 16:24:17   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์ในการติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในห้องพักครู ตึก To Be Number ๑    [ งานสารบรรณ     2016-05-25 16:22:15   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานศูนย์ข้อมูล      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์ในการติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในห้องพักครู ตึก To Be Number ๑    [ งานสารบรรณ     2016-05-25 16:22:08   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์ในการติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในห้องพักครู ตึก To Be Number ๑    [ งานสารบรรณ     2016-05-25 16:22:08   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์ในการติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในห้องพักครู ตึก To Be Number ๑    [ งานสารบรรณ     2016-05-25 16:22:08   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสัมพันธ์      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์ในการติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในห้องพักครู ตึก To Be Number ๑    [ งานสารบรรณ     2016-05-25 16:22:08   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
ขอใช้สถานที่จัดงานสมรสลูกชาย    [ งานสารบรรณ     2016-05-25 16:19:56   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้างานอาคารสถานที่
ขออนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำงานอาคารสถานที่ ๒ อัตรา    [ งานสารบรรณ     2016-05-25 16:16:29   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกช่างโยธา
ขอความอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2016-05-25 14:46:36   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกช่างโยธา
ขอความอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2016-05-25 14:46:36   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ขอซ่อมแซมครุภัณฑ์    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 18:32:03   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การบัญชี      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ขอซ่อมแซมครุภัณฑ์    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 18:32:03   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขอซ่อมครุภัณฑ์    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 18:30:37   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขอซ่อมครุภัณฑ์    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 18:30:37   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ขอความอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศและเก้าอี้พลาสติก    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 10:53:35   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างก่อสร้าง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ขอความอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศและเก้าอี้พลาสติก    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 10:53:35   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นางสาวโสภิดา พิมสอน
ขอส่งคืนบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๓๑๙/๑๙    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 10:51:56   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก นางสาวโสภิดา พิมสอน
ขอส่งคืนบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๓๑๙/๑๙    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 10:51:56   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 09:00:33   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 09:00:33   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
ขออนุญาตซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องคลินิกคุณธรรม    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 08:57:35   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างโลหะการ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
ขออนุญาตซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องคลินิกคุณธรรม    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 08:57:35   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125