ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.ค. - 2018
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,966
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,464
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม35,804

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ขอให้รายงานผลยืนยันการก่อหนี้ผูกพันและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน และโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    [ งานสารบรรณ     2018-07-16 15:37:44   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ขอให้รายงานผลยืนยันการก่อหนี้ผูกพันและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน และโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    [ งานสารบรรณ     2018-07-16 15:37:44   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ขอให้รายงานผลยืนยันการก่อหนี้ผูกพันและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน และโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    [ งานสารบรรณ     2018-07-16 15:37:36   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ขอให้รายงานผลยืนยันการก่อหนี้ผูกพันและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน และโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    [ งานสารบรรณ     2018-07-16 15:37:36   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-07-16 15:34:55   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-07-16 15:34:55   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ขอขอบคุณ    [ งานสารบรรณ     2018-07-12 08:47:32   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2018-07-11 16:57:55   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานเอกสารการพิมพ์      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2018-07-11 16:57:45   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2018-07-11 16:57:45   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก นายสุภาษิต ดวนใหญ่
รายงานการปฏิบัติงาน ตรวจเซ็คระบบเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2018-07-09 16:39:21   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก นายสุภาษิต ดวนใหญ่
รายงานผลการตรวจเซ็คเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2018-07-09 16:37:37   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก นายสุภาษิต ดวนใหญ่
รายงานผลการตรวจเซ็คเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2018-07-09 16:36:38   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก นายสุภาษิต ดวนใหญ่
รายงานผลการตรวจเซ็คเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2018-07-09 16:35:13   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก กระทรวงการต่างประเทศ
ขอนำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๐ เข้าศึกษาดูงาน    [ งานสารบรรณ     2018-07-09 09:49:51   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก กระทรวงการต่างประเทศ
ขอนำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๐ เข้าศึกษาดูงาน    [ งานสารบรรณ     2018-07-09 09:49:51   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก กระทรวงการต่างประเทศ
ขอนำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๐ เข้าศึกษาดูงาน    [ งานสารบรรณ     2018-07-09 09:49:51   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก กระทรวงการต่างประเทศ
ขอนำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๐ เข้าศึกษาดูงาน    [ งานสารบรรณ     2018-07-09 09:49:51   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก กระทรวงการต่างประเทศ
ขอนำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๐ เข้าศึกษาดูงาน    [ งานสารบรรณ     2018-07-09 09:49:51   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    [ งานสารบรรณ     2018-07-05 17:42:14   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    [ งานสารบรรณ     2018-07-05 17:42:14   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    [ งานสารบรรณ     2018-07-05 17:42:14   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    [ งานสารบรรณ     2018-07-05 17:42:14   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3)    [ งานสารบรรณ     2018-07-05 17:39:12   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3)    [ งานสารบรรณ     2018-07-05 17:39:12   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3)    [ งานสารบรรณ     2018-07-05 17:39:12   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3)    [ งานสารบรรณ     2018-07-05 17:39:12   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3)    [ งานสารบรรณ     2018-07-05 17:39:12   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3)    [ งานสารบรรณ     2018-07-05 17:39:12   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
รายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ     2018-07-03 11:52:09   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125