ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ส.ค. - 2015
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,838
  หนังสือออก107
  บันทึกภายใน9,891
  คำสั่งภายใน22
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม27
  เอกสารอื่นๆ46
รวม34,080

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก นายสุภาพ สัจจสมภาร
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมฝ้าเพดานบ้านพักข้าราชการครู    [ งานสารบรรณ     2015-08-03 16:31:06   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมปลั๊กไฟ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ชค.๙)    [ งานสารบรรณ     2015-08-03 09:27:06   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมปลั๊กไฟ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ชค.๙)    [ งานสารบรรณ     2015-08-03 09:27:06   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมปลั๊กไฟ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ชค.๙)    [ งานสารบรรณ     2015-08-03 09:27:06   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-08-03 09:17:39   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2015-08-03 09:12:43   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2015-08-03 09:12:43   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2015-08-03 09:12:43   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-08-03 08:58:45   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักอำนวยการ
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงขอข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558    [ งานสารบรรณ     2015-08-03 08:50:39   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
การจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ กศจ. พบสมาชิก    [ งานสารบรรณ     2015-08-03 08:34:01   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักอำนวยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ    [ งานสารบรรณ     2015-07-29 09:14:52   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างเทคนิคสถาปัตย์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม    [ งานสารบรรณ     2015-07-28 15:53:31   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม    [ งานสารบรรณ     2015-07-28 15:53:11   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก องค์การบริหารส่วนตำบลขนุน
ส่งตัวอย่างแท่งคอนกรีตเพื่อทำการทดสอบ    [ งานสารบรรณ     2015-07-28 08:31:58   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก องค์การบริหารส่วนตำบลขนุน
ส่งตัวอย่างแท่งคอนกรีตเพื่อทำการทดสอบ    [ งานสารบรรณ     2015-07-28 08:30:36   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา      จาก สำนักงานความร่วมมือ
การเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-07-25 09:45:13   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานความร่วมมือ
การเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-07-25 09:45:13   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานความร่วมมือ
การเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-07-25 09:45:13   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานความร่วมมือ
การเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-07-25 09:45:13   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักอำนวยการ
การปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำให้ใช้ได้รับค่าจ้างเพิ่มตามบัญชีอัตราค่าจ้างที่ได้รัการปรับใหม่ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557    [ งานสารบรรณ     2015-07-24 17:57:36   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักอำนวยการ
การปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำให้ใช้ได้รับค่าจ้างเพิ่มตามบัญชีอัตราค่าจ้างที่ได้รัการปรับใหม่ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557    [ งานสารบรรณ     2015-07-24 17:57:36   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุญาตใช้ห้องประชุม T-VET    [ งานสารบรรณ     2015-07-24 13:24:34   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก นายสันติ สุจยะกฤษ์ และนายสมศักดิ์ ไพคำนาม
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งประตูบ้านพัก    [ งานสารบรรณ     2015-07-24 13:22:36   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างเทคนิคพื้นฐาน      จาก นายสันติ สุจยะกฤษ์ และนายสมศักดิ์ ไพคำนาม
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งประตูบ้านพัก    [ งานสารบรรณ     2015-07-24 13:22:36   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ "นครลำดวนเกมส์"    [ งานสารบรรณ     2015-07-23 16:44:59   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เขตท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ
ขอความอนุเคราะห์    [ งานสารบรรณ     2015-07-23 16:43:05   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
รายงานการรับบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์    [ งานสารบรรณ     2015-07-23 08:43:42   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างเทคนิคพื้นฐาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
รายงานการรับบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์    [ งานสารบรรณ     2015-07-23 08:43:42   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสื่อการสอน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขออนุญาตใช้สถานที่อาคาร T - VET    [ งานสารบรรณ     2015-07-23 08:41:01   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125