ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2016
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,204
  หนังสือออก107
  บันทึกภายใน9,977
  คำสั่งภายใน24
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม28
  เอกสารอื่นๆ46
รวม34,535

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ว่าการอำเภอพยุห์
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2016-02-11 11:29:07   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ขอส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทำการทดสอบหาคุณภาพหินคลุก    [ งานสารบรรณ     2016-02-11 11:27:57   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก สำนักงานเทศบาลตำบลสวนกล้วย
ขอความอนุเคราะห์ในการทดสอบวัสดุ    [ งานสารบรรณ     2016-02-11 11:26:24   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขออนุญาตซ่อมประตูโรงฝึกงาน    [ งานสารบรรณ     2016-02-11 09:51:05   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขออนุญาตซ่อมประตูโรงฝึกงาน    [ งานสารบรรณ     2016-02-11 09:51:05   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายงานการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนวิชาเทคนิคพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2016-02-11 09:50:43   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขออนุญาตใช้รถวิทยาลัย    [ งานสารบรรณ     2016-02-09 15:27:36   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขออนุญาตใช้รถวิทยาลัย    [ งานสารบรรณ     2016-02-09 15:27:36   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างเทคนิคพื้นฐาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยฯ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าห้องเรียนงานฝึกฝีมือแผนกวิชาเทคนิคพิ้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2016-02-08 09:00:40   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยฯ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าห้องเรียนงานฝึกฝีมือแผนกวิชาเทคนิคพิ้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2016-02-08 09:00:30   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก ศูนย์นัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการเตรียมอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ    [ งานสารบรรณ     2016-02-08 08:43:03   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศูนย์นัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการเตรียมอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ    [ งานสารบรรณ     2016-02-08 08:43:03   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษางวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-02-03 17:20:45   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษางวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-02-03 17:20:45   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษางวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-02-03 17:20:43   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสรรค์
แจ้งการรับรองผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2016-02-03 17:16:23   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสรรค์
แจ้งการรับรองผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2016-02-03 17:16:23   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสรรค์
แจ้งการรับรองผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2016-02-03 17:16:12   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2016-01-28 14:22:26   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
การสำรวจการเข้าประชุมสัมมนาโ๕รงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการอาชีวศึกษาฯ    [ งานสารบรรณ     2016-01-27 09:23:34   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก ชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
การสำรวจการเข้าประชุมสัมมนาโ๕รงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการอาชีวศึกษาฯ    [ งานสารบรรณ     2016-01-27 09:23:34   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำรวจความต้องการเข้าอบรมโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการ    [ งานสารบรรณ     2016-01-27 09:17:04   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำรวจความต้องการเข้าอบรมโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการ    [ งานสารบรรณ     2016-01-27 09:17:04   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสื่อการสอน      จาก หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขออนุญาตใช้ห้องประชุม T- VET    [ งานสารบรรณ     2016-01-26 14:19:51   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
การจัดสรรงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-01-22 08:38:43   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)    [ งานสารบรรณ     2016-01-21 10:37:47   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม     [ งานสารบรรณ     2016-01-21 10:31:07   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2016-01-21 10:11:47   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุญาตซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2016-01-19 09:18:44   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ส่งคำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ    [ งานสารบรรณ     2016-01-19 08:59:04   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125