ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
มิ.ย - 2016
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,310
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,071
  คำสั่งภายใน27
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม28
  เอกสารอื่นๆ46
รวม34,740

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการ    [ งานสารบรรณ     2016-06-29 09:44:00   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นายปฏิพล รวยสูงเนิน
ขอความอนุเคราะห์เข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ บ้านครอบครัว วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2016-06-29 09:42:22   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก นายปฏิพล รวยสูงเนิน
ขอความอนุเคราะห์เข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ บ้านครอบครัว วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2016-06-29 09:42:22   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นายจำเริญ ทอนบุญมา
ขอความอนุเคราะห์เข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ บ้านครอบครัว วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2016-06-29 09:41:07   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก นายจำเริญ ทอนบุญมา
ขอความอนุเคราะห์เข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ บ้านครอบครัว วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2016-06-29 09:41:07   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
ขอความอนุเคราะห์เข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ บ้านครอบครัว วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2016-06-29 09:37:29   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
ขอความอนุเคราะห์เข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ บ้านครอบครัว วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2016-06-29 09:37:16   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ขอเชิญร่วมประชุมหารือความร่วมมือและรับนักเรียนทุน    [ งานสารบรรณ     2016-06-28 09:17:04   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
แจ้งกิ่งไม้ทับสายไฟฟ้าหน้าแผนกวิชาช่างยนต์    [ งานสารบรรณ     2016-06-27 08:28:50   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักอำนวยการ
ส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์    [ งานสารบรรณ     2016-06-24 08:35:48   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก ผบ.กกล.รส.จว.ศ.ก.
กำหนดวันออกเสียงประชามติ    [ งานสารบรรณ     2016-06-24 08:25:43   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานประชาสัมพันธ์      จาก ผบ.กกล.รส.จว.ศ.ก.
กำหนดวันออกเสียงประชามติ    [ งานสารบรรณ     2016-06-24 08:25:43   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ผบ.กกล.รส.จว.ศ.ก.
กำหนดวันออกเสียงประชามติ    [ งานสารบรรณ     2016-06-24 08:25:43   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-06-23 19:09:36   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-06-23 19:09:36   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักอำนวยการ
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู    [ งานสารบรรณ     2016-06-23 10:44:45   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตราสัญลักษร์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    [ งานสารบรรณ     2016-06-23 08:46:33   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก นายจตุรงค์ อ่อนสาร
ขอความอนุเคระาห์ซ่อมบ้านพักครู    [ งานสารบรรณ     2016-06-23 08:41:02   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
ขอใช้สถานที่งามสมรสลูกชาย    [ งานสารบรรณ     2016-06-23 08:39:23   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์      จาก หัวหน้าแผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมสะพานไฟ้ฟ้าระบบ ๓ เฟส    [ งานสารบรรณ     2016-06-17 08:54:25   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การโรงแรมและการท่องเที่ยว      จาก นางพัชรนันท์ ทองแดง
ขอความอนุเคราะห์ห้องพัก    [ งานสารบรรณ     2016-06-16 14:17:18   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2016-06-16 14:15:43   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ขออนุญาตจัดทำป้ายไวนิล    [ งานสารบรรณ     2016-06-13 09:21:41   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขอรายงานการสร้างสนามฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย    [ งานสารบรรณ     2016-06-13 09:12:56   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนจัดสรรเงิน โครงการ "PTT Engine Tune Up ๒๐๑๖:มาตรการประหยังพลังงานเพื่อประชาชนประจำปี ๒๕๕๙"    [ งานสารบรรณ     2016-06-13 08:42:34   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างก่อสร้าง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมปรับปรุงโรงฝึกงาน แผนกวิชสช่างก่อสร้าง    [ งานสารบรรณ     2016-06-09 12:11:02   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ส่งหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย    [ งานสารบรรณ     2016-06-09 08:29:34   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างโลหะการ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
ขออนุญาตซ่อมเครื่องเชื่อมทิก    [ งานสารบรรณ     2016-06-08 19:01:15   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ขอซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อEPSON รุ่น L555    [ งานสารบรรณ     2016-06-08 18:59:22   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล    [ งานสารบรรณ     2016-06-07 10:16:22   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125