ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
พ.ค. - 2015
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,704
  หนังสือออก106
  บันทึกภายใน9,816
  คำสั่งภายใน19
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม27
  เอกสารอื่นๆ46
รวม33,866

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นางกาญจนา ถามุลเลศ
ขออนุญาตซ่อมแซมประตูห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ห้อง ชค.1)    [ งานสารบรรณ     2015-05-22 16:40:22   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างโลหะการ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
ขออนุญาตล้างเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2015-05-22 16:37:42   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำชับผูับริหารสถานศึกษาอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-05-22 16:35:51   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำชับผูับริหารสถานศึกษาอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-05-22 16:35:51   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก งานบุคลากร
รายงานการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2015-05-21 07:58:04   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก งานบุคลากร
รายงานการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2015-05-21 07:58:03   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ขอส่งประกาศที่ตั้งสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔    [ งานสารบรรณ     2015-05-19 12:36:23   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักอำนวยการ
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม    [ งานสารบรรณ     2015-05-18 16:58:30   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักอำนวยการ
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม    [ งานสารบรรณ     2015-05-18 16:58:30   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์ย้ายม่านเลื่อนกั้นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 อาคารเรียนรวมสามัญ    [ งานสารบรรณ     2015-05-18 16:21:31   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสัมพันธ์      จาก หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์ย้ายม่านเลื่อนกั้นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 อาคารเรียนรวมสามัญ    [ งานสารบรรณ     2015-05-18 16:21:31   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ขอเรียนเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ ๗๔ ปี และร่วมแสดงมุฑิตาจิตอดีตผู้อำนวยการจำนง มหาผล    [ งานสารบรรณ     2015-05-15 08:24:05   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชักซ้อมแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS    [ งานสารบรรณ     2015-05-14 18:06:15   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก กรมบัญชี
การการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-05-14 16:52:34   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขออนุญาตซ่อมหลังคาห้องพักครู    [ งานสารบรรณ     2015-05-12 17:37:53   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ขอยกเลิกสาขางานระบบโทรคมนาคม    [ งานสารบรรณ     2015-05-12 17:36:20   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คหกรรมอาหารและโภชนาการ      จาก รองสำราญ สีปวน
การขอความร่วมมือร่วมกิจกรรมพบปะสังสรร    [ งานสารบรรณ     2015-05-11 16:59:38   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานประชาสัมพันธ์      จาก หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชาสัมพันธ์    [ งานสารบรรณ     2015-05-11 16:42:38   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประจำไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)    [ งานสารบรรณ     2015-05-08 08:37:26   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประจำไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)    [ งานสารบรรณ     2015-05-08 08:37:26   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา    [ งานสารบรรณ     2015-05-08 08:18:53   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา    [ งานสารบรรณ     2015-05-08 08:18:53   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุญาตเปลี่ยนนักการภารโรง(ตำแหน่งแม่บ้าน)ดูแลความสะอาด แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    [ งานสารบรรณ     2015-05-07 09:45:43   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานผลิตการค้า      จาก งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ขอซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2015-04-29 09:02:45   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลัดสูตรประกาศยบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๗    [ งานสารบรรณ     2015-04-28 09:43:02   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลัดสูตรประกาศยบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๗    [ งานสารบรรณ     2015-04-28 09:42:45   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19    [ งานสารบรรณ     2015-04-27 11:07:38   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19    [ งานสารบรรณ     2015-04-27 11:06:22   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19    [ งานสารบรรณ     2015-04-27 11:05:01   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักควานร่วมมือ
ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน    [ งานสารบรรณ     2015-04-27 10:43:31   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125