ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.ย. - 2014
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,351
  หนังสือออก106
  บันทึกภายใน9,728
  คำสั่งภายใน19
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม25
  เอกสารอื่นๆ46
รวม33,422

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2014-09-17 08:39:46   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาาต่อ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ    [ งานสารบรรณ     2014-09-17 08:37:36   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาาต่อ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ    [ งานสารบรรณ     2014-09-17 08:37:36   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ส่งหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย    [ งานสารบรรณ     2014-09-17 08:34:16   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ส่งหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย    [ งานสารบรรณ     2014-09-17 08:34:16   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2014-09-16 18:19:29   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานเทศบาลตำบลกันทรารมย์
ขอความอนุเคราะห์ทดสอบแท่งคอนกกรีต    [ งานสารบรรณ     2014-09-16 18:16:53   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ขอเรียนร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการจิระวัฒน์ ชวลิต    [ งานสารบรรณ     2014-09-15 08:32:43   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ขอเรียนร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการจิระวัฒน์ ชวลิต    [ งานสารบรรณ     2014-09-15 08:32:43   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ     [ งานสารบรรณ     2014-09-12 17:08:51   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2014-09-12 17:04:55   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒    [ งานสารบรรณ     2014-09-11 10:16:39   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒    [ งานสารบรรณ     2014-09-11 10:16:39   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    [ งานสารบรรณ     2014-09-11 09:15:22   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสิ้นสุดลง    [ งานสารบรรณ     2014-09-03 18:03:59   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสิ้นสุดลง    [ งานสารบรรณ     2014-09-03 18:03:59   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แทนขณะไปราชการ    [ งานสารบรรณ     2014-08-28 16:55:19   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก บริษัท Pepsico ประเทศไทย จำกัด
ขออนุญาตตั้งบูธแจกเครื่องดื่ม Mountain Dew    [ งานสารบรรณ     2014-08-27 17:24:04   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสวัสดิการและพยาบาล      จาก บริษัท Pepsico ประเทศไทย จำกัด
ขออนุญาตตั้งบูธแจกเครื่องดื่ม Mountain Dew    [ งานสารบรรณ     2014-08-27 17:24:04   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทวิภาคี      จาก หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขอนุญาตใช้ห้องประชุม T-VET    [ งานสารบรรณ     2014-08-25 11:33:16   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขออนุมัติการทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลฤทธิ์ในการลับมีดกลึงของนักศึกษา มอผ.๑๑-๑๒ โดยวิธีการแบ่งกลุ่มย่อย แบบเพื่อน เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชางานเครื่องมือกล เบื้องต้น รหัส ๓๑๐๒-๐๐๐๒ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2014-08-22 08:45:57   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสารบรรณ      จาก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและสถานที่จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:51:08   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและสถานที่จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:51:08   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและสถานที่จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:51:08   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานประชาสัมพันธ์      จาก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและสถานที่จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:51:08   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสารบรรณ      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทะเบียน      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125