ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ส.ค. - 2016
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,357
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,114
  คำสั่งภายใน27
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม29
  เอกสารอื่นๆ46
รวม34,831

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ธนาคารกสิกรไทย
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชาสัมพันธ์    [ งานสารบรรณ     2016-08-25 14:11:28   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอส่งหนังสือ    [ งานสารบรรณ     2016-08-25 14:05:15   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอส่งหนังสือ    [ งานสารบรรณ     2016-08-25 14:05:15   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งปิดบัญชีรับเงินตามโครงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔    [ งานสารบรรณ     2016-08-25 14:04:13   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งปิดบัญชีรับเงินตามโครงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔    [ งานสารบรรณ     2016-08-25 14:04:13   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งคำสั่งมอบอำนาจ    [ งานสารบรรณ     2016-08-24 14:29:56   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งคำสั่งมอบอำนาจ    [ งานสารบรรณ     2016-08-24 14:29:56   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งคำสั่งมอบอำนาจ    [ งานสารบรรณ     2016-08-24 14:29:56   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมอาคารเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2016-08-24 14:27:59   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมอาคารเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2016-08-24 14:27:59   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายงานผลการตรวจสอบสวิตซ์ควบคุมพัดลมอาคารพระยาไกรภักดี    [ งานสารบรรณ     2016-08-24 14:26:14   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายงานผลการตรวจสอบสวิตซ์ควบคุมพัดลมอาคารพระยาไกรภักดี    [ งานสารบรรณ     2016-08-24 14:26:01   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายงานผลการตรวจสอบสวิตซ์ควบคุมพัดลมอาคารพระยาไกรภักดี    [ งานสารบรรณ     2016-08-24 14:26:01   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวทางและขั้นตอนการรับชำระหนี้และติดตามหนี้เงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู    [ งานสารบรรณ     2016-08-24 10:34:27   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมอินเตอร์เน็ตในแผนกวิชาช่างยนต์    [ งานสารบรรณ     2016-08-23 14:54:45   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษางวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-08-22 11:25:05   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การบัญชี      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี , หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
ขอแบ่งเวรทำความสะอาดสวนมะขามหน้าอาคาร ๔    [ งานสารบรรณ     2016-08-22 11:22:42   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การขายและการตลาด      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี , หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
ขอแบ่งเวรทำความสะอาดสวนมะขามหน้าอาคาร ๔    [ งานสารบรรณ     2016-08-22 11:22:42   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งตาข่ายเพื่อป้องกันนกพิราบ    [ งานสารบรรณ     2016-08-18 09:25:55   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวสึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-08-18 09:22:40   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวสึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-08-18 09:22:40   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การลดความเสี่ยงในการบริหารงานการเงินของผู้บริหารสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-08-16 13:23:53   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ค่าวัสดุการศึกษา ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปี ๑/๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-08-16 13:19:19   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานศูนย์ข้อมูล      จาก หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ขออนุญาตติดตั้งวัสดุบังแดด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย    [ งานสารบรรณ     2016-08-16 13:16:17   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างโลหะการ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
ขออนุญาตซ่อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า    [ งานสารบรรณ     2016-08-16 13:14:26   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างเทคนิคพื้นฐาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ขอความอนุเคราห์วิทยาลัยจัดหาวัสดุเพิ่มเติม    [ งานสารบรรณ     2016-08-15 09:12:19   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-08-11 10:43:43   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    [ งานสารบรรณ     2016-08-10 15:01:12   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายกับผู้บุกรุกที่ราชพัสดุ    [ งานสารบรรณ     2016-08-10 14:59:41   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสารบรรณ      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายกับผู้บุกรุกที่ราชพัสดุ    [ งานสารบรรณ     2016-08-10 14:59:41   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125