ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,895
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,412
  คำสั่งภายใน30
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม33
  เอกสารอื่นๆ46
รวม35,679

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นายพรอนันต์ จาตูม
ขอคืนห้องพัก (บ้านพักครูชาย โสด)    [ งานสารบรรณ     2018-04-26 09:18:58   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาส่งใบเสร็จรับเงิน    [ งานสารบรรณ     2018-04-25 10:19:31   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาส่งใบเสร็จรับเงิน    [ งานสารบรรณ     2018-04-25 10:19:31   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักความร่วมมือ
การโอนจัดสรรเงินกิจกรรมโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด ๒ และหมวด๓ ช่วงเทศกาลสงการต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรกมารการอาชีงศึกษาและกรมการขนส่งทางบก    [ งานสารบรรณ     2018-04-23 15:51:06   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
การโอนจัดสรรเงินกิจกรรมโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด ๒ และหมวด๓ ช่วงเทศกาลสงการต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรกมารการอาชีงศึกษาและกรมการขนส่งทางบก    [ งานสารบรรณ     2018-04-23 15:51:06   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
การโอนจัดสรรเงินกิจกรรมโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด ๒ และหมวด๓ ช่วงเทศกาลสงการต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรกมารการอาชีงศึกษาและกรมการขนส่งทางบก    [ งานสารบรรณ     2018-04-23 15:51:06   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงานพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-04-23 15:43:58   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก นายชัยรัตน์ ทองใบ
รายงานเครื่องส่งวิทยุชำรุด    [ งานสารบรรณ     2018-04-23 15:42:12   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก นายชัยรัตน์ ทองใบ
รายงานเครื่องส่งวิทยุชำรุด    [ งานสารบรรณ     2018-04-23 15:42:12   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานแนะแนว      จาก หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2018-04-19 11:20:34   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2018-04-19 11:18:51   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2018-04-19 11:18:51   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      จาก นางสาวศันสนีย์ พันเจริญ
การปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามวันหยุดราชการแทน    [ งานสารบรรณ     2018-04-18 16:39:31   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก นายพรอนันต์ จาตูม
ขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว    [ งานสารบรรณ     2018-04-18 16:36:10   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก นายพรอนันต์ จาตูม
ขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว    [ งานสารบรรณ     2018-04-18 16:36:10   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ไตรมาสที่2)    [ งานสารบรรณ     2018-04-17 14:30:57   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ไตรมาสที่2)    [ งานสารบรรณ     2018-04-17 14:30:57   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
แจ้งรายละเอียดในโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2018-04-07 09:44:30   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
แจ้งรายละเอียดในโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2018-04-07 09:44:30   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
แจ้งรายละเอียดในโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2018-04-07 09:44:30   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
แจ้งรายละเอียดในโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2018-04-07 09:44:30   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ส่งหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ ๕๑๑๐)    [ งานสารบรรณ     2018-04-07 09:42:26   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ส่งหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ ๕๑๑๐)    [ งานสารบรรณ     2018-04-07 09:42:18   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างเทคนิคสถาปัตย์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2018-04-07 09:37:48   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสวัสดิการและพยาบาล      จาก หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ขออนุมัติซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2018-04-03 09:51:59   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2018-04-03 09:50:43   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณทุกงบรายจ่าย ในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    [ งานสารบรรณ     2018-03-29 09:51:46   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณทุกงบรายจ่าย ในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    [ งานสารบรรณ     2018-03-29 09:51:46   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณทุกงบรายจ่าย ในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    [ งานสารบรรณ     2018-03-29 09:51:46   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
แจ้งโอนการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561    [ งานสารบรรณ     2018-03-28 11:23:00   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125