ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,198
  หนังสือออก107
  บันทึกภายใน9,974
  คำสั่งภายใน24
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม28
  เอกสารอื่นๆ46
รวม34,526

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษางวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-02-03 17:20:45   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษางวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-02-03 17:20:45   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษางวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-02-03 17:20:43   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสรรค์
แจ้งการรับรองผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2016-02-03 17:16:23   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสรรค์
แจ้งการรับรองผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2016-02-03 17:16:23   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสรรค์
แจ้งการรับรองผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2016-02-03 17:16:12   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2016-01-28 14:22:26   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
การสำรวจการเข้าประชุมสัมมนาโ๕รงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการอาชีวศึกษาฯ    [ งานสารบรรณ     2016-01-27 09:23:34   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก ชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
การสำรวจการเข้าประชุมสัมมนาโ๕รงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการอาชีวศึกษาฯ    [ งานสารบรรณ     2016-01-27 09:23:34   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำรวจความต้องการเข้าอบรมโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการ    [ งานสารบรรณ     2016-01-27 09:17:04   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำรวจความต้องการเข้าอบรมโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการ    [ งานสารบรรณ     2016-01-27 09:17:04   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสื่อการสอน      จาก หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขออนุญาตใช้ห้องประชุม T- VET    [ งานสารบรรณ     2016-01-26 14:19:51   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
การจัดสรรงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-01-22 08:38:43   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)    [ งานสารบรรณ     2016-01-21 10:37:47   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม     [ งานสารบรรณ     2016-01-21 10:31:07   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2016-01-21 10:11:47   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุญาตซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2016-01-19 09:18:44   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ส่งคำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ    [ งานสารบรรณ     2016-01-19 08:59:04   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ส่งคำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ    [ งานสารบรรณ     2016-01-19 08:59:04   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองคืการวิชาชีพพาณิชนกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการและวิชาชีพเฉพาะทาง    [ งานสารบรรณ     2016-01-19 08:43:48   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงานพิธีถวายราชสดุดีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558    [ งานสารบรรณ     2016-01-15 17:03:51   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ขอขยายเวลาการส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2016-01-14 09:45:05   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔    [ งานสารบรรณ     2016-01-14 09:38:57   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔    [ งานสารบรรณ     2016-01-14 09:38:57   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายการ"คือนความสุขให้คนในชาติ"    [ งานสารบรรณ     2016-01-14 08:53:36   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายการ"คือนความสุขให้คนในชาติ"    [ งานสารบรรณ     2016-01-14 08:53:36   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักอำนวยการ
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม    [ งานสารบรรณ     2016-01-12 18:18:28   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานผลิตการค้า      จาก หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ขออนุญาตซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2016-01-11 18:36:28   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอส่งรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ     2016-01-07 11:01:45   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอส่งรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ     2016-01-07 11:01:45   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125