ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,183
  หนังสือออก105
  บันทึกภายใน9,631
  คำสั่งภายใน19
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม24
  เอกสารอื่นๆ46
รวม33,155

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    [ งานสารบรรณ     2014-04-11 16:11:21   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    [ งานสารบรรณ     2014-04-11 15:24:22   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    [ งานสารบรรณ     2014-04-11 15:24:22   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    [ งานสารบรรณ     2014-04-11 15:24:22   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ขอบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2014-04-11 09:18:03   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ขอบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคาร    [ งานสารบรรณ     2014-04-11 09:15:28   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานเอกสารการพิมพ์      จาก อ.สาพิตา ไชยโยชน์
ขอความอนุเคราะห์เสริมกำแพงด้านหลังบริเวณบ้านพักข้าราชการ    [ งานสารบรรณ     2014-04-11 09:11:28   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก อ.กาญจนา ถามุลเลศ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมประตูห้องเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    [ งานสารบรรณ     2014-04-10 16:31:29   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
ขอส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบกำลังอัดคอนกรีต    [ งานสารบรรณ     2014-04-10 14:06:58   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
ขอส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบกำลังอัดคอนกรีต    [ งานสารบรรณ     2014-04-10 14:05:11   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก อ.ผไทรัฐ พันธุมาศ
ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องมุงหลังคาบ้านพักครู    [ งานสารบรรณ     2014-04-10 14:00:21   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ทำการชุมชนศรีสำราญ
ขอความอนุเคราะห์สถานที่ก่อสร้างสนามกีฬา    [ งานสารบรรณ     2014-04-10 13:57:59   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
ขอส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบกำลังอัดคอนกรีต    [ งานสารบรรณ     2014-04-04 11:59:20   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
ขอส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบกำลังอัดคอนกรีต    [ งานสารบรรณ     2014-04-04 11:56:24   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำหรับรายการที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕    [ งานสารบรรณ     2014-04-04 11:49:58   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำหรับรายการที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕    [ งานสารบรรณ     2014-04-04 11:49:58   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูน
ขอส่งตัวอย่าง(หินคลุกพื้นทางเดิม/หิวคลุกเสริมใหม่)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 ต.ดูน เข้าทดสอบหาค่าคุณสมบัติของวัสดุและขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ออกสนามทดสอบความแน่นชั้นหินคลุก    [ งานสารบรรณ     2014-04-04 11:12:18   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างก่อสร้าง      จาก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
รายงานครุภัณฑ์ชำรุด แผนกวิชาช่างก่อสร้าง    [ งานสารบรรณ     2014-04-04 11:08:21   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก แผนกวิชาการบัญชี
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมพัดลมโคจร-และไฟฟ้าในห้องเรียน    [ งานสารบรรณ     2014-04-04 11:05:10   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    [ งานสารบรรณ     2014-04-03 08:48:44   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    [ งานสารบรรณ     2014-04-03 08:48:44   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ขออนุมัติจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์    [ งานสารบรรณ     2014-04-03 08:41:15   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ขออนุมัติจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์    [ งานสารบรรณ     2014-04-03 08:41:15   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก งานวัดผลและประเมินผล
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์    [ งานสารบรรณ     2014-04-02 15:16:05   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษษทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2014-03-26 11:58:06   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษษทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2014-03-26 11:58:06   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถกก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เทศกาลปีใหม่ 2557    [ งานสารบรรณ     2014-03-25 16:18:58   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถกก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เทศกาลปีใหม่ 2557    [ งานสารบรรณ     2014-03-25 16:18:58   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถกก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เทศกาลปีใหม่ 2557    [ งานสารบรรณ     2014-03-25 16:18:58   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอความร่วมมือรานชยงานผลตามนันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเชียน ครั้งที่ ๒    [ งานสารบรรณ     2014-03-25 16:08:02   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125