ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,274
  หนังสือออก107
  บันทึกภายใน10,026
  คำสั่งภายใน27
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม28
  เอกสารอื่นๆ46
รวม34,657

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ขอซ่อมแซมครุภัณฑ์    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 18:32:03   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การบัญชี      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ขอซ่อมแซมครุภัณฑ์    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 18:32:03   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขอซ่อมครุภัณฑ์    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 18:30:37   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขอซ่อมครุภัณฑ์    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 18:30:37   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ขอความอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศและเก้าอี้พลาสติก    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 10:53:35   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างก่อสร้าง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ขอความอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศและเก้าอี้พลาสติก    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 10:53:35   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นางสาวโสภิดา พิมสอน
ขอส่งคืนบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๓๑๙/๑๙    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 10:51:56   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก นางสาวโสภิดา พิมสอน
ขอส่งคืนบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๓๑๙/๑๙    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 10:51:56   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 09:00:33   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 09:00:33   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสัมพันธ์      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 09:00:33   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
ขออนุญาตซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องคลินิกคุณธรรม    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 08:57:35   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างโลหะการ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
ขออนุญาตซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องคลินิกคุณธรรม    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 08:57:35   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 08:54:26   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ขอความร่วมมือส่งรายละเอียดประมาณราคา (ปร.๔ และปร.๕) พร้อมประกาศจังหวัด    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 08:50:48   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ขอความร่วมมือส่งรายละเอียดประมาณราคา (ปร.๔ และปร.๕) พร้อมประกาศจังหวัด    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 08:50:48   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ขอความร่วมมือส่งรายละเอียดประมาณราคา (ปร.๔ และปร.๕) พร้อมประกาศจังหวัด    [ งานสารบรรณ     2016-05-24 08:50:48   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยโปรดักช์
ส่งมอบงาน และขอเบิกเงินงานงวดที่2 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงฝ้าโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2016-05-23 18:28:09   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยโปรดักช์
ส่งมอบงาน และขอเบิกเงินงานงวดที่2 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงฝ้าโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2016-05-23 18:28:09   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยโปรดักช์
ส่งมอบงาน และขอเบิกเงินงานงวดที่2 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงฝ้าโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2016-05-23 18:28:09   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-05-23 18:24:15   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานเอกสารการพิมพ์      จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-05-23 18:24:15   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ขอความอนุเคราะห์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2016-05-23 18:13:55   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์      จาก หัวหน้าแผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ขอความอนุเคราะห์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2016-05-23 18:13:55   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบไฟฟ้ารอบภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2016-05-23 18:06:41   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ขอความอนุเคราะห์จัดทำเว็บไซต์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2016-05-23 18:03:28   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    [ งานสารบรรณ     2016-05-19 14:40:56   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    [ งานสารบรรณ     2016-05-19 14:40:56   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ขอความอนุเคราะห์กำจัดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำนักเรียนนักศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-05-19 14:38:56   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ขอความอนุเคราะห์กำจัดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำนักเรียนนักศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-05-19 14:38:56   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125