ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,264
  หนังสือออก107
  บันทึกภายใน10,002
  คำสั่งภายใน27
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม28
  เอกสารอื่นๆ46
รวม34,623

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักความร่วมมือ
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา    [ งานสารบรรณ     2016-05-03 11:34:07   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา    [ งานสารบรรณ     2016-05-03 11:34:07   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักอำนวยการ
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่๒    [ งานสารบรรณ     2016-05-03 11:17:30   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักอำนวยการ
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่๒    [ งานสารบรรณ     2016-05-03 11:17:30   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักอำนวยการ
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่๒    [ งานสารบรรณ     2016-05-03 11:17:30   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่๒    [ งานสารบรรณ     2016-05-03 11:17:30   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ขอความอนุเคราะห์ยืมเต้นท์และเก้าอี้    [ งานสารบรรณ     2016-05-03 11:14:37   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
ขอกระเบื้องมุมหลังคาเก่า    [ งานสารบรรณ     2016-05-03 11:13:12   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ......(โอนกลับงบประมาณคืนสำนักงบประมาณ)    [ งานสารบรรณ     2016-04-29 15:15:09   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทะเบียน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ......(โอนกลับงบประมาณคืนสำนักงบประมาณ)    [ งานสารบรรณ     2016-04-29 09:05:19   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงานพิธี "วันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙"    [ งานสารบรรณ     2016-04-29 09:02:49   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
การเตรียมความพร้อมในการย้ายห้องเรียนครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ    [ งานสารบรรณ     2016-04-27 10:57:22   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขอซ่อมครุภัณฑ์    [ งานสารบรรณ     2016-04-08 10:06:18   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ     2016-04-07 09:48:18   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ     2016-04-07 09:48:18   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ     2016-04-07 09:48:18   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักอำนวยการ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน    [ งานสารบรรณ     2016-04-07 09:47:10   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
ขอคืนบ้านพักครู    [ งานสารบรรณ     2016-03-30 09:44:15   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาสังคม
ขออนุญาตจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน    [ งานสารบรรณ     2016-03-28 10:59:35   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสัมพันธ์      จาก หัวหน้าหมวดวิชาสังคม
ขออนุญาตจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน    [ งานสารบรรณ     2016-03-28 10:59:35   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)    [ งานสารบรรณ     2016-03-24 14:13:46   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)    [ งานสารบรรณ     2016-03-24 14:13:46   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ชมรมผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านระบบการบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-03-22 16:02:30   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก ชมรมผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านระบบการบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-03-22 16:02:30   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การบริหารจัดการของสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-03-18 10:28:08   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การบริหารจัดการของสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-03-18 10:28:08   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
การจัดทำบทสารคดีประกอบการเรียนการสอนรูปแบบเสียงเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-03-14 11:21:58   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๙ การจัดกิจกรรมเตรียมการรับเสร็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสร็จเยืยนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-03-03 17:19:39   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุญาตใช้ อาคารพระยาไกรภักดี    [ งานสารบรรณ     2016-03-02 14:05:00   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีงศึกษา
แนวปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ตามเกณฑ์การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-02-29 10:39:18   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125