ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,495
  หนังสือออก106
  บันทึกภายใน9,771
  คำสั่งภายใน19
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม26
  เอกสารอื่นๆ46
รวม33,610

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทะเบียน      จาก หัวหน้างานทะเบียน
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมประตูงานทะเบียน    [ งานสารบรรณ     2015-01-29 09:59:51   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้างานทะเบียน
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมประตูงานทะเบียน    [ งานสารบรรณ     2015-01-29 09:59:51   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หมวดภาษาต่างประเทศ
รายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ     2015-01-26 10:59:38   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานเอกสารการพิมพ์      จาก สำนักงานพัฬนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ขอความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2015-01-22 10:59:47   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก อ.ชัยรัตน์ ทองใบ
ขออนุญาตใช้รถยนต์    [ งานสารบรรณ     2015-01-22 10:56:23   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก นางสาวสุจีรา วิชาชาติ
ขอความอนุเคราะห์เข้าพักบ้านพักครู(บ้านครอบครัว)    [ งานสารบรรณ     2015-01-21 11:48:54   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก แผนกวิชาช่างยนต์
ขออนุญาตซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นและจัดหาเครื่องทำน้ำเย็น    [ งานสารบรรณ     2015-01-14 12:35:16   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก แผนกวิชาช่างยนต์
ขออนุญาตซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นและจัดหาเครื่องทำน้ำเย็น    [ งานสารบรรณ     2015-01-14 12:35:14   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก นางสาวสมาพร อินทศรี
รายงานมิเตอร์ไฟฟ้าร้านค้าประกอบการโรงอาหาร ชำรุด    [ งานสารบรรณ     2015-01-14 12:32:09   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
ส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-01-14 11:09:48   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักอำนวยการ
ส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-01-14 11:09:48   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย บ้านพักรับรองวิทยาลัย    [ งานสารบรรณ     2015-01-08 15:01:38   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักอำนวยการ
แจ้งคำสั่ง    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 11:10:02   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
แจ้งคำสั่ง    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 11:10:02   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักอำนวยการ
แจ้งคำสั่ง    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 11:10:02   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายงานผลการประชุม    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 11:08:26   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก แผนกวิชาช่างยนต์
ขอความอนุเคราะหืกำจักปลวก    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 11:06:47   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักอำนวยการ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 11:05:08   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 11:05:08   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษางวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 11:01:56   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษางวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 11:01:56   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษางวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 11:01:56   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการ เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหนือจำเป็น (ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะเวลา 3 เดือน)    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 10:50:57   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการ เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหนือจำเป็น (ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะเวลา 3 เดือน)    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 10:50:57   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 10:47:44   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 10:47:44   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 10:47:44   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 10:47:44   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานเอกสารการพิมพ์      จาก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ขอความอนุเคราะห์งานอาคาร    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 10:25:28   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอส่งรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ     2015-01-07 08:13:06   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125