ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,700
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,311
  คำสั่งภายใน28
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม33
  เอกสารอื่นๆ46
รวม35,380

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ
ขอความอนุเคราะห์ยืมพัสดุ    [ งานสารบรรณ     2017-08-18 16:26:54   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2017-08-17 19:01:39   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2017-08-17 19:01:39   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2017-08-17 19:01:39   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขออนุมัติจัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับพกพา 10 ภาษา    [ งานสารบรรณ     2017-08-17 18:54:44   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ฯ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขออนุมัติจัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับพกพา 10 ภาษา    [ งานสารบรรณ     2017-08-17 18:54:44   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขออนุมัติจัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับพกพา 10 ภาษา    [ งานสารบรรณ     2017-08-17 18:54:44   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสัมพันธ์      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขออนุมัติจัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับพกพา 10 ภาษา    [ งานสารบรรณ     2017-08-17 18:54:44   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ     2017-08-17 10:17:43   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์ย้ายเข้าบ้านพักครูต่างชาติแทนครูคนเก่า    [ งานสารบรรณ     2017-08-17 08:40:01   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์ย้ายเข้าบ้านพักครูต่างชาติแทนครูคนเก่า    [ งานสารบรรณ     2017-08-17 08:40:01   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ธนาคารกรุงไทย
ขอความยินยอมให้ใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)    [ งานสารบรรณ     2017-08-16 11:20:20   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขอซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2017-08-15 09:41:55   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การขายและการตลาด      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
ขอความอนุเคราะห์จัดทำป้ายแผนกวิชาการตลาด    [ งานสารบรรณ     2017-08-15 08:48:05   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานประชาสัมพันธ์      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเชิญประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔    [ งานสารบรรณ     2017-08-11 10:29:28   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานประชาสัมพันธ์      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-08-11 10:22:37   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานแนะแนว      จาก หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบโทรศัพท์    [ งานสารบรรณ     2017-08-11 10:19:31   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)    [ งานสารบรรณ     2017-08-10 09:17:53   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)    [ งานสารบรรณ     2017-08-10 09:17:53   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-08-10 09:17:36   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-08-10 09:17:36   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-08-10 09:14:06   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก นายกัมปนาท พระสุพรรณ์
รายงานการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีถ่น ในรัชกาลที่ ๙ (ต่อ)    [ งานสารบรรณ     2017-08-09 14:40:21   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก นายกัมปนาท พระสุพรรณ์
รายงานการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีถ่น ในรัชกาลที่ ๙    [ งานสารบรรณ     2017-08-09 14:37:48   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก นายกัมปนาท พระสุพรรณ์
รายงานการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีถ่น ในรัชกาลที่ ๙    [ งานสารบรรณ     2017-08-09 14:37:48   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
แจ้งผลการขอความเห็นชอบการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ (ต่อ)    [ งานสารบรรณ     2017-08-07 17:37:37   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
แจ้งผลการขอความเห็นชอบการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓    [ งานสารบรรณ     2017-08-07 17:37:20   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอความเห็นชอบปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และสอบถามข้อมูลสถานศึกษาสำหรับประเมินความเสี่ยงวางแผนกการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยตรวจสอบภายใน (ต่อ)    [ งานสารบรรณ     2017-08-07 14:55:14   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอความเห็นชอบปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และสอบถามข้อมูลสถานศึกษาสำหรับประเมินความเสี่ยงวางแผนกการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยตรวจสอบภายใน (ต่อ)    [ งานสารบรรณ     2017-08-07 14:55:14   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอความเห็นชอบปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และสอบถามข้อมูลสถานศึกษาสำหรับประเมินความเสี่ยงวางแผนกการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยตรวจสอบภายใน (ต่อ)    [ งานสารบรรณ     2017-08-07 14:55:14   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125