ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,312
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,074
  คำสั่งภายใน27
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม28
  เอกสารอื่นๆ46
รวม34,745

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งรายการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-07-01 15:32:25   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งรายการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-07-01 15:32:25   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งรายการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-07-01 15:32:25   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นางบุญเพ็ง สิทธิพร
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องน้ำอาคารพระยาไกรภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2016-07-01 15:30:09   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แจ้งรายชื่อครูที่รับผิดชอบหน้าที่งานด้านต่างๆ ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2016-06-30 09:25:40   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แจ้งรายชื่อครูที่รับผิดชอบหน้าที่งานด้านต่างๆ ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2016-06-30 09:25:40   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แจ้งรายชื่อครูที่รับผิดชอบหน้าที่งานด้านต่างๆ ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2016-06-30 09:25:40   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการ    [ งานสารบรรณ     2016-06-29 09:44:00   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก นายปฏิพล รวยสูงเนิน
ขอความอนุเคราะห์เข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ บ้านครอบครัว วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2016-06-29 09:42:22   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก นายจำเริญ ทอนบุญมา
ขอความอนุเคราะห์เข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ บ้านครอบครัว วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2016-06-29 09:41:07   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
ขอความอนุเคราะห์เข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ บ้านครอบครัว วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2016-06-29 09:37:29   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
แจ้งกิ่งไม้ทับสายไฟฟ้าหน้าแผนกวิชาช่างยนต์    [ งานสารบรรณ     2016-06-27 08:28:50   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักอำนวยการ
ส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์    [ งานสารบรรณ     2016-06-24 08:35:48   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก ผบ.กกล.รส.จว.ศ.ก.
กำหนดวันออกเสียงประชามติ    [ งานสารบรรณ     2016-06-24 08:25:43   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานประชาสัมพันธ์      จาก ผบ.กกล.รส.จว.ศ.ก.
กำหนดวันออกเสียงประชามติ    [ งานสารบรรณ     2016-06-24 08:25:43   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ผบ.กกล.รส.จว.ศ.ก.
กำหนดวันออกเสียงประชามติ    [ งานสารบรรณ     2016-06-24 08:25:43   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-06-23 19:09:36   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-06-23 19:09:36   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักอำนวยการ
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู    [ งานสารบรรณ     2016-06-23 10:44:45   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตราสัญลักษร์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    [ งานสารบรรณ     2016-06-23 08:46:33   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก นายจตุรงค์ อ่อนสาร
ขอความอนุเคระาห์ซ่อมบ้านพักครู    [ งานสารบรรณ     2016-06-23 08:41:02   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
ขอใช้สถานที่งามสมรสลูกชาย    [ งานสารบรรณ     2016-06-23 08:39:23   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์      จาก หัวหน้าแผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมสะพานไฟ้ฟ้าระบบ ๓ เฟส    [ งานสารบรรณ     2016-06-17 08:54:25   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การโรงแรมและการท่องเที่ยว      จาก นางพัชรนันท์ ทองแดง
ขอความอนุเคราะห์ห้องพัก    [ งานสารบรรณ     2016-06-16 14:17:18   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2016-06-16 14:15:43   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ขออนุญาตจัดทำป้ายไวนิล    [ งานสารบรรณ     2016-06-13 09:21:41   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขอรายงานการสร้างสนามฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย    [ งานสารบรรณ     2016-06-13 09:12:56   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนจัดสรรเงิน โครงการ "PTT Engine Tune Up ๒๐๑๖:มาตรการประหยังพลังงานเพื่อประชาชนประจำปี ๒๕๕๙"    [ งานสารบรรณ     2016-06-13 08:42:34   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างก่อสร้าง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมปรับปรุงโรงฝึกงาน แผนกวิชสช่างก่อสร้าง    [ งานสารบรรณ     2016-06-09 12:11:02   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ส่งหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย    [ งานสารบรรณ     2016-06-09 08:29:34   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125