ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,503
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,182
  คำสั่งภายใน27
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม32
  เอกสารอื่นๆ46
รวม35,048

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ    [ งานสารบรรณ     2017-01-20 11:58:35   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ    [ งานสารบรรณ     2017-01-20 11:58:35   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานความร่วมมือ
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560    [ งานสารบรรณ     2017-01-20 08:27:32   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานความร่วมมือ
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560    [ งานสารบรรณ     2017-01-20 08:27:32   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือนธันวาคม 2559 (ไตรมาสที่1)    [ งานสารบรรณ     2017-01-19 12:33:30   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือนธันวาคม 2559 (ไตรมาสที่1)    [ งานสารบรรณ     2017-01-19 12:33:30   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือนธันวาคม 2559 (ไตรมาสที่1)    [ งานสารบรรณ     2017-01-19 12:33:30   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง จำนวน 2 ฉบับ    [ งานสารบรรณ     2017-01-19 12:31:45   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์พัดลมเพื่อใช้ในการติว v-net ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2017-01-17 16:08:26   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอส่งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรอบความประพฤติและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2017-01-17 09:46:00   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-01-17 09:22:01   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
โอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-01-17 09:16:20   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทวิภาคี      จาก ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
โอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-01-17 09:16:20   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-01-17 09:09:22   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก สำนักความร่วมมือ
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-01-17 09:09:22   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก บริษัท กู๊ดส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ขออนุมัติจัดบูธกิจกรรมภายในสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ     2017-01-17 09:05:57   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)    [ งานสารบรรณ     2017-01-17 09:01:07   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)    [ งานสารบรรณ     2017-01-17 09:01:07   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก นายชูชาติ เจริญชาติ วงเพื่อน
ขอแสดงดนตรี    [ งานสารบรรณ     2017-01-11 17:46:07   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างโลหะการ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
ขอความอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อวัสดุ และค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกการซ้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ    [ งานสารบรรณ     2017-01-10 18:22:12   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-01-10 13:56:39   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างโลหะการ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
ขอรายงานห้องทดสอบวัสดุชำรุดเสียหาย    [ งานสารบรรณ     2017-01-05 18:12:00   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2017-01-05 09:13:53   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 และรายงานการประชุมของสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ     2017-01-04 15:26:45   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักอำนวยการ
อนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    [ งานสารบรรณ     2017-01-04 15:23:02   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
มอบหมายหน้าที่ดูแลสนามขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า    [ งานสารบรรณ     2016-12-29 08:09:54   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอส่งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรอกความประพฤติและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-12-28 10:20:54   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การซักซ้อมความเข้าใจการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ประจำสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-12-27 14:19:03   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รัฐมนตรีลาออก    [ งานสารบรรณ     2016-12-27 14:13:41   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รัฐมนตรีลาออก    [ งานสารบรรณ     2016-12-27 14:13:41   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125