ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ม.ค. - 2010
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า25,269
  หนังสือออก109
  บันทึกภายใน10,600
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม36,245

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การจัดซื้อหนังสือเรียนในสถานศึกษาตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้ทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2019-07-12 18:41:31   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การจัดซื้อหนังสือเรียนในสถานศึกษาตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้ทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2019-07-12 18:41:31   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวัดผลและประเมินผล      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การจัดซื้อหนังสือเรียนในสถานศึกษาตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้ทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2019-07-12 18:41:31   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทะเบียน      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลทรัยกรเพื่อระดมสรรพกำลังด้านการอำนวยความสะดวกและอื่นๆ    [ งานสารบรรณ     2019-07-12 17:58:08   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลทรัยกรเพื่อระดมสรรพกำลังด้านการอำนวยความสะดวกและอื่นๆ    [ งานสารบรรณ     2019-07-12 17:58:08   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลทรัยกรเพื่อระดมสรรพกำลังด้านการอำนวยความสะดวกและอื่นๆ    [ งานสารบรรณ     2019-07-12 17:58:08   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวัดผลและประเมินผล      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลทรัยกรเพื่อระดมสรรพกำลังด้านการอำนวยความสะดวกและอื่นๆ    [ งานสารบรรณ     2019-07-12 17:58:08   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ฯ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลทรัยกรเพื่อระดมสรรพกำลังด้านการอำนวยความสะดวกและอื่นๆ    [ งานสารบรรณ     2019-07-12 17:58:08   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ขอยืมโต๊ะเพื่อจัดสถานที่แข่งขันกีฬาหมากล้อม    [ งานสารบรรณ     2019-07-12 17:43:22   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การจัดซื้อหนังสือเรียนในสถานศึกษาตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้ทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2019-07-12 17:40:50   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ฯ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การจัดซื้อหนังสือเรียนในสถานศึกษาตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้ทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2019-07-12 17:40:50   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it center ในสูนย์การเรียนรุ้ ICT ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ๒)    [ งานสารบรรณ     2019-07-11 09:41:07   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it center ในสูนย์การเรียนรุ้ ICT ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ๒)    [ งานสารบรรณ     2019-07-11 09:41:07   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it center ในสูนย์การเรียนรุ้ ICT ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ๒)    [ งานสารบรรณ     2019-07-11 09:38:13   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it center ในสูนย์การเรียนรุ้ ICT ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ๒)    [ งานสารบรรณ     2019-07-11 09:38:13   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it center ในสูนย์การเรียนรุ้ ICT ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ๒)    [ งานสารบรรณ     2019-07-11 09:38:13   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก หน่วยตรวจสอบภายใน
การประเมินความเสี่ยงสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-07-11 09:31:29   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก หน่วยตรวจสอบภายใน
การประเมินความเสี่ยงสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-07-11 09:31:29   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก หน่วยตรวจสอบภายใน
การประเมินความเสี่ยงสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-07-11 09:31:29   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก หน่วยตรวจสอบภายใน
การประเมินความเสี่ยงสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-07-11 09:31:29   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
(ต่อ) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3)     [ งานสารบรรณ     2019-07-09 16:13:06   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
(ต่อ) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3)     [ งานสารบรรณ     2019-07-09 16:13:06   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3)    [ งานสารบรรณ     2019-07-09 16:11:06   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3)    [ งานสารบรรณ     2019-07-09 16:11:06   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ขออนุมัติซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า    [ งานสารบรรณ     2019-07-09 16:05:07   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานศูนย์ข้อมูล      จาก หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ขออนุมัติซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า    [ งานสารบรรณ     2019-07-09 16:05:07   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์เน็ต จำกัด
ขอติดตามผลการร้องเรียนเพื่อให้สอบสวนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กีดกัน ไ    [ งานสารบรรณ     2019-07-09 16:02:28   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน    [ งานสารบรรณ     2019-07-09 15:51:04   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน    [ งานสารบรรณ     2019-07-09 15:51:04   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน    [ งานสารบรรณ     2019-07-09 15:51:04   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125