ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2011
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า25,391
  หนังสือออก109
  บันทึกภายใน10,679
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม36,446

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 13:52:50   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 13:49:06   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 13:49:06   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 13:49:06   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 13:49:06   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/ว๔๔๘๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 13:46:09   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/ว๔๔๘๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 13:46:09   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 09:02:27   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 09:02:27   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 09:02:27   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 09:02:27   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 09:02:27   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 09:02:27   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 09:00:31   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 09:00:31   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 09:00:31   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 09:00:31   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 09:00:31   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 09:00:31   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 08:57:39   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 08:57:39   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 08:57:39   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 08:57:39   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 08:57:39   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)    [ งานสารบรรณ     2020-03-25 08:57:39   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก หัวหน้างานการเงิน
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมครุภัณฑ์    [ งานสารบรรณ     2020-03-24 09:02:05   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้างานการเงิน
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมครุภัณฑ์    [ งานสารบรรณ     2020-03-24 09:01:56   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2020-03-24 09:00:30   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ฯ      จาก หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2020-03-24 09:00:30   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกเทคนิคการผลิต
ขอซ่อมครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์    [ งานสารบรรณ     2020-03-18 09:38:56   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125