ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ม.ค. - 2019
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า25,151
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,540
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม36,066

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๑)    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:31:20   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๑)    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:31:20   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๑)    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:31:20   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ขอให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและรายงานผลงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือ    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:28:37   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ขอให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและรายงานผลงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือ    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:26:53   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ขอให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและรายงานผลงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือ    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:26:53   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:21:40   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:21:40   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:21:40   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:18:15   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:18:15   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:18:15   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:18:15   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:18:15   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:18:15   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวัดผลและประเมินผล      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:18:15   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การติดตามผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:11:23   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การติดตามผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:11:23   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การติดตามผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน    [ งานสารบรรณ     2019-01-18 16:11:23   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชาช่างยนต์    [ งานสารบรรณ     2019-01-15 15:59:07   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2019-01-15 08:35:13   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2019-01-15 08:35:13   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2019-01-15 08:35:13   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2019-01-15 08:35:13   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2019-01-15 08:35:13   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2019-01-15 08:35:13   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขอซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ชำรุด    [ งานสารบรรณ     2019-01-11 15:13:18   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอซ่อมระบบแสงสว่างในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๙๓๘    [ งานสารบรรณ     2019-01-10 08:30:25   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอซ่อมระบบแสงสว่างในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๙๓๘    [ งานสารบรรณ     2019-01-10 08:30:25   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอซ่อมกระจกหน้าต่างตึกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    [ งานสารบรรณ     2019-01-10 08:28:51   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125