ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.ย. - 2020
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า25,408
  หนังสือออก111
  บันทึกภายใน10,697
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม36,483

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2020-11-26 09:49:24   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์
ขอความอนุเคราห์เจ้าหน้าที่งานอาคารฯย้ายรางผ้าม่าน    [ งานสารบรรณ     2020-11-26 09:48:10   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นางสาวสาพิตา ไชยโยชน์
ขอความอนุเคราห์เปลี่ยนหลอดไฟ    [ งานสารบรรณ     2020-11-26 09:46:02   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นางสาวสาพิตา ไชยโยชน์
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศและพัดลม    [ งานสารบรรณ     2020-11-26 09:43:49   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก N.T.แล็บวิชั่น
ขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่    [ งานสารบรรณ     2020-11-24 08:59:29   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2020-11-24 08:52:06   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2020-11-24 08:52:06   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2020-11-24 08:52:06   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    [ งานสารบรรณ     2020-11-13 13:10:51   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    [ งานสารบรรณ     2020-11-13 13:10:51   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    [ งานสารบรรณ     2020-11-13 13:10:51   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    [ งานสารบรรณ     2020-11-13 13:10:51   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้างานอาคารสถานที่
ขออนุญาตสูบสิ่งปฏิกูล    [ งานสารบรรณ     2020-11-13 08:36:28   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขอซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมแผนกวิชาช่างยนต์    [ งานสารบรรณ     2020-10-30 15:24:14   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และเครื่องขยายเสียงในการรับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-30 15:19:27   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำปห้อง T303    [ งานสารบรรณ     2020-10-28 09:35:50   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งวดที่ 1    [ งานสารบรรณ     2020-10-27 16:29:19   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งวดที่ 1    [ งานสารบรรณ     2020-10-27 16:29:19   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      จาก นายประวิทย์ ราชภักดี
ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้หน้าบ้านพักครู(บ้านชายโสด) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2020-10-22 08:08:05   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างเทคนิคสถาปัตย์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ขอความอนุเคราะห์สูบสิ่งปฏิกูล    [ งานสารบรรณ     2020-10-19 09:55:32   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การบัญชี      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องเรียนและห้องน้ำแผนกวิชาการบัญชี    [ งานสารบรรณ     2020-10-16 14:19:25   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักอำนวยการ
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:02:25   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:02:25   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:02:25   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:02:25   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานปกครอง      จาก สำนักอำนวยการ
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:02:25   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักอำนวยการ
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:02:25   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักอำนวยการ
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:02:25   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวัดผลและประเมินผล      จาก สำนักอำนวยการ
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:02:25   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนฝ้าเพดานห้องพักครู    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 09:22:10   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125